Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego

ul. Marszałkowska 138, 00-004 Warszawa

Rok
 20082011
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Anna CzarniawskaAnna Czarniawska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:archiwistkaarchiwistka
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:inne formy przygotowania archiwalnegokurs archiwalny pierwszego stopnia
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKNIE
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:NIETAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:alfabetycznie według tytułów tekstów
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru
Sposób udostępniania dokumentacji:1. Udostępnianie materiałów następuje dla celów służbowych, tj. dla potrzeb Teatru, na żądanie organów kontrolnych oraz dla celów naukowo-badawczych. 2. Udostępniane są całe teczki, a nie poszczególne dokumenty wyjmowane z teczek. 3. Udostępnianie akt dla celów służbowych odbywa się na podstawie karty udostępnienia wypełnionej przez komórkę organizacyjną i podpisanej przez kierownika tej komórki. 4. Karty udostępniania należy numerować kolejno w obrębie każdego roku kalendarzowego i przechowywać przez okres jednego roku od chwili zwrotu wypożyczonych akt. 5. Korzystanie z zasobu archiwum powinno odbywać się na miejscu i pod nadzorem archiwisty; w uzasadnionych przypadkach dokumentacja może być wypożyczona (bez możliwości dalszego jej przekazywania innym osobom, bądź jednostkom organizacyjnym) na ściśle określony termin, za zgodą Dyrektora Teatru. 6. W miejsce wypożyczonych akt wkłada się kartonową zakładkę, na której należy wpisać datę udostępnienia lub wypożyczenia akt. 7. Wypożyczający dokumentację ponosi pełną odpowiedzialność za całość akt i zwrot ich w: wyznaczonym terminie. Personel obowiązany jest sprawdzić stan akt przy ich zwrocie. 8. Potwierdzania zwrotu akt na karcie udostępnienia akt dokonuje wyłącznie personel w obecności osoby oddającej akta. 9. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń wypożyczonej dokumentacji archiwista sporządza protokół, który podpisuje wypożyczający dokumentację, jego bezpośredni przełożony i archiwista. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden wkłada się w miejsce brakujących akt, dragi przechowuje się w specjalnie na ten cel założonej teczce; kierownik komórki organizacyjnej, która akta wypożyczała ma obowiązek wyjaśnienia okoliczności sprawy i ustalenia osoby odpowiedzialnej.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Dokumentacja nie jest wypożyczana.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:ZAKRES DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO I OBOWIĄZKI JEGO PRACOWNIKA 1. Archiwum zakładowe gromadzi materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną. 2. Do zakresu działania archiwum zakładowego należy: • współpraca z komórkami organizacyjnymi Teatru w zakresie prawidłowego przygotowania akt do archiwum zakładowego; • przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Teatru: • przechowywanie i zabezpieczanie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji; • udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym; • inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego m.st. Warszawy (APW) • przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do APW
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 20082011
programy teatralne60
od roku 1977
plakaty42
od roku 1983
afisze
od roku 1983
zestawy fotografii1334
od roku 1982
wycinki prasowe(teczki)
od roku 1985
repertuary
od roku 1985
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety(teczki)
od roku 1977
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")(teczki)
od roku 1981
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą
od roku 1990
nagrania vhs/ cd/ dvd12
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 20082011
egzemplarz sztuki1
egzemplarz reżyserski1
egzemplarz inspicjencki1
program teatralny1
afisz1
plakat1
zdjęcia1 (koperta)
recenzje1 (koperta)
projekty scenograficzne1
teczka
partytura muzyczna1
teczka
partytura scenograficzna1
rejestracja filmowa vhs/ dvd1